مباحث تئوریک
گفتاری درباره انقلاب سوسیالیستی و امکان وقوع آن در یک کشور.
این مطالب توسط رفیق مهدی سامع در سمینارهای داخلی سازمان بطور ماهانه بیان شده اند و همچنان ادامه دارد.
فایل شنیداری آن اکنون به درخواست تعدادی از رفقا و هواداران سازمان برای استفاده همگانی منتشر می شود.
امکان حضور شما در این سمینارها وجود دارد. برای تنظیم قرار و شرکت در آنها با ای میل های سازمان تماس بگیرید.